Drost milieu en duurzaamheid

Binnen onze bedrijfsvoering zijn we actief bezig met duurzaam ondernemen en we besteden veel aandacht aan hoe we het milieu kunnen ontlasten. Dit doen we op verschillende manieren, zoals:

Productontwikkeling

Bij de ontwikkeling van nieuw producten wordt niet alleen sterk gelet op de kwaliteit van de grondstoffen met betrekking tot de levensduur, kleurechtheid, gebruikersgemak etc. maar ook op mogelijke schadelijkheid voor mens en milieu.

Energie

Het bedrijfspand van Drost Coatings is uitgerust met ruim 500, kwalitatief hoogwaardige, zonnepanelen. Hierdoor wordt een belangrijke vermindering op de inkoop van elektriciteit, dus reductie van de CO² uitstoot, bereikt.

Transport

Voor Drost is het ook van belang dat onze producten zo verantwoord mogelijk worden afgeleverd. Wij laten deze dan ook vervoeren door Houtman Transport b.v. uit Heerde. Dit bedrijf is in november 2011 winnaar geworden van de Lean and Green Award. Daarmee onderscheidt Houtman Transport zich als ‘koploper in duurzame logistiek’. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Het programma Duurzame Logistiek is erop gericht om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de logistieke keten. Daarbij gaan kostenbesparing en reductie van CO² hand in hand.

Emmer

Vanaf juni 2018 zijn we overgegaan van de standaard emmer die we al jaren voerden naar een nieuwe grijze emmer die uit 100% gerecycled materiaal bestaat. Ook hier dragen we ons steentje bij aan het milieu.

Afval

Afval is duur. Daarom is de Drost organisatie er op gericht de reststoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Het afval wat toch ontstaat wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Daar waar dit niet mogelijk is wordt dit gescheiden aangeleverd aan Renewi. Dit bedrijf verwerkt onder het motto “afval bestaat niet”, in eigen recyclingbedrijven, de reststoffen weer tot hoogwaardige secundaire grondstoffen.

Drost Coatings | Duurzaamheid

Producten

Verfkwaliteiten dienen zowel duurzaam geformuleerd te worden, als een duurzame expositie leeftijd te bereiken. Groen formuleren en verlenging van de levensduur, is een collectief standpunt geworden van onze branche.

Groen formuleren en verlenging van de levensduur worden gerealiseerd door meer gebruik te maken van selectieve, alternatieve, relatief jonge, ruwe grondstoffen, i.p.v. de oude fossiele grondstoffen die een negatieve bijdrage leveren aan ons milieu.

Via de koolstofdatering (C14 isotoop) metingen kan Drost aantonen dat er minder gebruik wordt gemaakt van fossiele ruwe organische grondstoffen.

Enerzijds is een duurzaam milieu een gezamenlijk speerpunt, anderzijds is een gezond binnenmilieu belangrijk voor onze binnen verfkwaliteiten. Teveel emissie van belastende grondstoffen op onze gezondheid in een binnenmilieu, is ook een issue voor onze nieuwe verfkwaliteiten. Denk hier aan de nieuwe Alaska lijn met de Alaska + en de Alaska Premium.

Op de Drost technische product info bladen worden de zgn. ; environmental product declarations (EPD) vermeld. Deze EPD is een webapplicatie voor berekening van de milieueffecten/milieu-impact van een verf, gebaseerd op de LCI-databases (Life Cycle Inventory) van de Europese verfbranche organisatie CEPE. Zodoende ontstaat er een Eco Footprint, die o.a. de totale uitstoot van CO2 van 1 kg. verf, in beeld brengt. Additioneel zit hier ook een ‘full Eco footprint’ bij, met veel milieu indicatoren. Deze cijfers tonen een direct verband met het zgn. broeikaseffect. Deze EPD is een internationale standaard volgens de EN-15.804 norm, dit is een milieu verklaring van bouwproducten. Ook kan de bovenstaande EPD als input gebruikt worden voor de Nationale Milieu Database (NMD). De NMD is een berekening van een milieuprestatie, die de milieu effecten over de gehele levenscycles van een gebouw, bouwwerk of bouwdelen in beeld brengt.

Drost certificeert zich in integratie van verf in ruimtes waar de veiligheid van onze voedingsmiddelen gegarandeerd dient te worden. Deze verfkwaliteiten vallen onder de HACCP wetgeving.

Breeam

Het BREEAM keurmerk verwijst naar een duurzaamheidsprestatie van nieuwe vastgoedobjecten. Het nieuwe gebouw wordt kritisch beoordeeld op een negental onderdelen. Om tot vervolgens een prestatie totaalscore van maximaal vijf sterren te komen.

BREEAM verwijst naar een uitgebreide beoordelingsrichtlijn van ruim driehonderd bladzijdes, waar o.a. verf omschreven wordt volgens HEA9. Het accent ligt hier op de hoeveelheid vluchtige organische verbindingen in de verf.

Drost Coatings | Duurzaamheid
Drost Coatings | Duurzaamheid

Eco footprint

De uitkomsten van de EPD worden geïntegreerd in de praktijksituatie van het te schilderen object van de schilder. Hier wordt de milieu impact van o.a. de brandstoffen naar het te schilderen object en de verf meegerekend tot een eindbelasting. Het samenvallen van een EPD met de praktijksituatie wordt in een milieulabel van een schilders project duidelijk gemaakt. Het eindresultaat van dit milieu label is een CO2 footprint. Een duidelijk gevisualiseerd milieulabel zoals we dit kennen b.v. als een zuinig elektriciteitslabel van b.v. een koelkast.

Bio-based

De ambitie, in de verfbranche, ligt er om vanaf 2030 de helft van alle ruwe grondstoffen waaruit een verf bestaat, vanuit biologische oorsprong te hanteren. De eerste stappen is Drost al aan het zetten in onze duurzame high performance buitenlakken. Het spanningsveld tussen de beste grondstof resultaten gecombineerd met een zo hoog mogelijk bio-based aandeel is de volgende prestigieuze stap die ons staat te wachten.

Drost Coatings | Duurzaamheid
Drost Coatings | Duurzaamheid

HACCP

HACCP betekent letterlijk Hazard Analysis and Critical Control Points. De Nederlandse vertaling is: gevaren analyse en kritische controle punten.

Dit is een systeem wat ontwikkeld is ter bevordering van de voedselveiligheid. Bedrijven kunnen deze werkwijze gebruiken om te voorkomen dat de veiligheid van onze voedingsmiddelen in het gedrang komt.

Bedrijven die zich bezighouden met bereiden, verwerken, behandelen en verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hiervoor alle processen en stappen te geïdentificeerd en geanalyseerd te worden op gevaren. Dit controle proces is door de Europese Unie in het leven geroepen om zoveel mogelijk gevaren voor de voedselveiligheid te herkennen en daardoor beheersbaar te maken.

De inhoud van HACCP
Wanneer een bedrijf dus aan de slag gaat met HACCP word het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de veiligheid van de voedingsmiddelen. Deze gevaren worden benoemd. De volgende stap die een bedrijf zou moeten nemen is dat er aangegeven word hoe de risico’s van de beschreven gevaren beheerst gaan worden.

Als we het over de Hazards (gevaren) hebben zijn er een aantal verschillende hazards waar men rekening mee dient te houden.

Microbiologische gevaren

 • Bacteriën
 • Schimmels
 • Virussen
 • Parasieten

Chemische gevaren

 • Schadelijke stoffen voor het product
 • Schimmel gifstoffen
 • Residuen van bestrijdingsmiddelen
 • Dioxines

Fysische gevaren

 • Glas
 • Restanten van bot deeltjes in bijvoorbeeld vlees
 • Scherpe metaaldeeltjes
 • Houtdeeltjes

Na het in kaart brengen van de Hazards komt het punt Analysis uiteraard staat dit punt voor het analyseren van de risico’s van de in de hazards vastgelegde gevaren. Er moet een gedegen inschatten gemaakt worden van de aanwezige risico’s. Het risico bestaat uit combinatie van hoe groot de kans op het gevaar is en de ernst van de gevolgen van het risico voor de gezondheid van de consumenten als het risico zou gebeuren.

Is HACCP een wettelijke verplichting?
Hoewel certificering van de HACCP in formele zin in Nederland niet wettelijk verplicht is, is implementatie en naleving van de HACCP principes wel sinds 1995 verplicht voor bedrijven en instellingen die op enige manier betrokken zijn bij productie, bewerking en verwerking van voedingsmiddelen. U ontkomt dus niet aan het invoeren van een HACCP programma wanneer u zich bezig houdt met voedingsmiddelen. Daarnaast heeft de NVWA aangegeven dat bedrijven die HACCP gecertificeerd zijn minder overheidscontrole zullen ondervinden. Ondernemers kunnen er ook voor kiezen om volgens een goedgekeurde kant-en-klare hygiëne code van een brancheorganisatie te werken. In deze hygiënecode staat hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten goed en veilig zijn.

I.s.m. keuringsinstituut InS Insservices heeft Drost Coatings verschillende kwaliteiten gecertificeerd en geregistreerd onder HACCP R1. (www.insservices.eu).

Heb jij een vraag voor ons?

Stel ze nu hier!